Monday, 21/06/2021 - 19:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thắng Cương

Bài tập ôn dịch covid-19 môn anh 6

Tài liệu đính kèm: Tải về

Name:………………………………

 

                                                    Test

Ex 1: Cho dạng đúng của động từ (5 điểm)

1.  He ( go)…….........…………… to the movies on Sunday nights.

2. I (go)……………..…… to Ha Noi with my parents tomorrow.

3. My mother(be)................................. a nurse

4. I ( not do)….................….. the house work every day

5. His mother (cook)……….............………….in the kitchen now.

6. What……… Mai (do)………….now? – She (play)…………….…in the garden.

7. The teacher (read)……………… the dialogue at moment .

8. What ………...... your father (do) ................? -  He (be) ............... a teacher

9. Minh (play)…. ....................... soccer every Sunday.

10. What time .............. you (go) ........... to bed evey day ?

11. How .......... she (travel) .............. to work every day ?  - She (walk) .................. to work.

12. . Their father ( not work) …...........………… in a factory now

13. It often  (rain) ……..................…….. very much in the summer?

14.  Mr. John (have) ………………………..….. a restaurant.

15. These students (study) ………........…………… English now?

16. My brother (read) ……….....………… the interesting book tonight.

17. Listen! the phone (ring) ………………………….

Ex 2:Điền từ để hỏi(2,5 điểm)

1.__________ does his mother go to the supermarket ? – once a week

2. __________ do you live ? – At 13 Le Duan Street.

3. ___________ don’t you write your excercises ? – Because they are so difficult.

4. __________ do you go to school with?  - I go with my best friend, Tuan.

5. ________________ does he play football ? _ I play football in the afternoon.

Ex 2:Chọn từ có cách phát âm khác(2,5 điểm)

  1. A. either                B. weatherman               C. than                 D. thanks
  2. A. theater              B. than                           C. thing                D. although
  3. A. fourth               B. them                          C. the                    D. father
  4. A. anything           B. throw                         C. then                  D. theme
  5. A. everything        B. nothing                      C. teeth                       D.with
Tác giả: Ngô Thị Hương
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 06 : 45
Năm 2021 : 275